Cyfeillion yr Hendre

Nod y Gymdeithas yw hyrwyddo addysg y plant drwy godi arian i brynu adnoddau, cynnal nosweithiau cymdeithasol / codi arian a dyfnhau'r berthynas rhwng staff, rhieni a phobl eraill sy'n ymwneud â'r ysgol ac yn cynorthwyo mewn ffyrdd ymarferol a chefnogol. Rydym yn ddiolchgar iawn i'r Ffrindiau am eu gwaith caled, eu hymroddiad a'u haelioni.

Annwyl Gyd-Rieni a Chyfeillion,

Prif nôd ‘Cyfeillion yr Ysgol’ yw cyfoethogi’r profiadau mae ein plant ni yn ei gael yn yr ysgol a galluogi ein plant i gael mynediad i gyfoeth o weithgareddau sy’n datblygu sgiliau a hunan-hyder ein plant.

Fel y gwyddoch, mae ysgolion yn flynyddol yn derbyn cwtogiad yn eu cyllidebau ac o ganlyniad mae cyfraniad ariannol Ffrindiau Ysgol Yr Hendre yn caniatáu i’n plant barhau i fynd ar deithiau addysgol a chael adnoddau ar gyfer yr ysgol sy’n sicrhau bod ein plant ni ar flaen y gâd ac yn datblygu’n blant cyflawn.

Eleni rydym yn anelu i godi arian tuag at brosiect newydd yr ysgol i ddatblygu ardal ‘tu allan’ yr ysgol. Mae’r ysgol yn awyddus i ddatblygu ardal chwarae newydd fydd hefyd yn caniatáu i ddisgyblion y Cyfnod Sylfaen ddatblygu eu sgiliau Corfforol fel rhan o’r Fframwaith Cyfnod Sylfaen.

Mae Cyfeillion Ysgol yn cyfarfod yn dymhorol i drefnu a thrafod gweithgareddau ac rydym yn croesawu rhieni a chyfeillion newydd bob amser oherwydd mae gan bob rhiant a chyfaill i’r ysgol gyfraniad i’w gynnig ac rydym yn cydnabod hynny ac eisiau i bob rhiant fod a rôl weithredol.

Yn gywir,

Iola Crew
Cadeirydd Cyfeillion Yr Ysgol Yr Hendre

Datganiad Diogelu Data

© 2018 Ysgol yr Hendre - Gwefan gan Delwedd

Bookmark and Share