Ysgol Iach

Mae Ysgol Yr Hendre yn Ysgol Iach sydd wedi cyflawni Cam 3 o gynllun Ysgolion Iach Gwynedd a nawr yn gweithio tuag at gyflawni gofynion Cam 4. Nodau Cynllun Ysgolion Iach Gwynedd:

Pwynt 1
Dylai’r ysgol ddatblygu ar y cysylltiadau gyda’r cartref, y gymuned, a gwasanaethau arbenigol perthnasol, gan bwysleisio gwir bartneriaeth a’r awydd i ddod yn Ysgol Iach.

Pwynt 2
Dylid datblygu agwedd bositif ysgol gyfan tuag at fwyd a maeth a sicrhau bod bwyta’n iach yn cael ei hyrwyddo.

Pwynt 3
Dylai’r ysgol ddatblygu fel man gwaith sy’n hyrwyddo iechyd cymdeithasol, corfforol ac emosiynol pob aelod o staff.

Pwynt 4
Dylai’r ysgol weithredu i atgyfnerthu hunan werth a hyrwyddo iechyd meddwl yr HOLL ddisgyblion.

Pwynt 5
Dylid dangos ymrwymiad i wella amgylchedd yr ysgol, er hyrwyddo iechyd a lles holl gymuned yr ysgol.

Pwynt 6
Sicrhau cynlluniau tymor hir sy’n rhoi cyfle i bob disgybl i gymryd rhan mewn gweithgareddau corfforol yn gyson.

Pwynt 7
Sicrhau bod yr ysgol gyfan yn amgylchedd di-fwg, sy’n pwysleisio manteision peidio ysmygu.

Pwynt 8
Dylai’r ysgol feddu ar Bolisi Atal Cyffuriau a gefnogir gan raglen addysg gyffuriau ac alcohol a gynlluniwyd.

Pwynt 9
Dylai’r ysgol ddangos ymrwymiad i Addysg Rhyw a Pherthnasoedd trwy feddu ar Bolisi a rhaglen addysg a gynlluniwyd.

Pwynt 10
Sicrhau bod yr ysgol yn ystyried diogelwch yn flaenoriaeth gan weithredu’n rhagweithiol yn hytrach nag yn adweithiol.

 

Datganiad Diogelu Data

© 2018 Ysgol yr Hendre - Gwefan gan Delwedd

Bookmark and Share